Chairman: Hui Li, Harbin Institute of Technology

Co-chairman: Ya-Jun Wang, Qingdao University of Technology

Member: 

 • Yong-Feng Du, Lanzhou University of Technology
 • Chong-Shi Gu, Hohai University
 • Xun Guo, Institute of Disaster Prevention
 • Yu-Cai Jing, Shandong Hi-speed Qingdao Highway  Co., Ltd.
 • Ying Lei, Xiamen University
 • Ai-Qun Li, Beijing University of Civil Engineering and Architecture
 • Hong-Nan Li, Shenyang Jianzhu University
 • Hong-Yin Li, Qilu Transportation Development Group Co., Ltd.
 • Huai-Feng Li, Shandong Provincial Communications Planning and Design Institute
 • Jian-Zhong Li, Tongji University
 • Na Li, CCCC Highway Consultants Co., Ltd.
 • Qiu-Sheng Li, City University of Hong Kong
 • Shu-Cai Li, Shandong University
 • Zhong-Xian Li, Tianjin University
 • Ai-Rong Liu, Guangzhou University
 • Yi-Qing Ni, The Hong Kong Polytechnic University
 • Wei-Xin Ren, HeFei University of Technology
 • Bin Shi, Nanjing University
 • Li-Min Sun, Tongji University
 • Ping Tan, Guangzhou University
 • Jun Teng, Harbin Institute of Technology
 • Bin Wu, Harbin Institute of Technology
 • Zhi-Sheng Wu, Southeast University
 • Yi-Qiang Xiang, Zhejiang University
 • Bin Xu, Huaqiao University
 • Yan-Tao Xue, China Academy of Building Research
 • Wei-Ming Yan, Beijing University of Technology
 • Zhi-Gang Yang, BRIDGE Magazine
 • Xue-Jun Yin, GERB (Qingdao) Vibration Control Co., Ltd. 
 • Xi-Bin Zhang, Qilu Transportation Development Group Co., Ltd. 
 • Yun Zhou, Guangzhou University
 • Zhi Zhou, Dalian Institute of Technology
 • Hong-Ping Zhu, Huazhong University of Science and Technology

Contact us

7WCSCM Secretariat

Email: wcscm2018@yahoo.com

Terms of usePrivacy Policy   Copyright © 2018 WCSCM All Rights Reserved.